Mandarin Skype 540 中文

  •  
  • 109
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Sep 25, 2018 11:25
按开关。开关开灯。你想要身体乳液吗?你有一把勺子吗?你的叫醒早上电话是确认。

Press the switch. The switch turns on the light. Would you like body lotion? Do you have a spoon? Your wakeup call for seven am is confirmed.

an kaiguan. kaiguan kai deng. ni xiang yao shenti ruye ma? ni you yi ba shaozi ma? ni de jiaoxing dian hua zaoshang qi dian shi queren