Mandarin Skype 447 中文

  •  
  • 100
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Jun 4, 2018 10:26
如果你找什么东西坏了在房间,你应该告诉工程师。最流行房间是角房间。角房间比正常房间是大尺寸。请问,吸尘器区域周围电梯。

If you find something broken in the the room, you should tell the engineer. The most popular room is the corner room. The corner room is bigger in size than the regular room. Please vacuum the area around the elevator.

ruguo ni zhao shenme dongxi huaile zai fangjian, ni yinggai gaosu gongchenshi. zui liuxing fangjian shi jiao fangjian. jiao fangjian bi zhengchang fangjian shi da chicu. qingwen, xichenqi quyu zhouwei dianti.