Makes no sense just random.

  •  
  • 158
  • 4
  • 2
  • Japanese 
Jan 27, 2012 08:09
私の死神これ。