Nín hǎo

  •  
  • 387
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Feb 20, 2012 08:02
您好。奥斯汀我是汉语学习:)我是因为它是美丽的语言!:)学习韩语和日语我也!我希望在我的语言使我更聪明!谢谢!:)

Nín hǎo. Àosītīng wǒ shì hànyǔ xuéxí:) Wǒ shì yīnwèi tā shì měilì de yǔyán! :) Xuéxí hán yǔ hé rìyǔ wǒ yě! Wǒ xīwàng zài wǒ de yǔyán shǐ wǒ gèng cōngmíng! Xièxiè! :)