Corrections made for Brian (151)

Akane
 • 2628
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian
 • Vietnamese
 • English, French
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 6, 2014 00:17

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 5, 2014 23:02

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

質問があります Apr 4, 2014 22:56

 • Vietnamese
 • English, Japanese
made 5 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 20:38

Thank you for your correction!

Sinh Nhật Mar 31, 2014 22:50

Bác Sĩ Mar 28, 2014 23:41

Thực Phầm Mar 28, 2014 23:31

Xin chào, tôi tên là Brian. Mar 28, 2014 03:15

Sen
 • 2347
 • Japanese
 • English
made 2 corrections for Brian
got 2 corrections from Brian

ただいま? Apr 4, 2014 17:21

手書き入力 Apr 6, 2012 21:28

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English, Japanese
made 4 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 15:40

Thank you for your correction!

Xin chào, tôi tên là Brian. Mar 29, 2014 18:32

Bác Sĩ Mar 29, 2014 18:27

Thực Phầm Mar 29, 2014 18:23

 • Vietnamese
 • English, Mandarin
made 2 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 14:26

 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 13:01

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English
made 2 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 12:59

Thank you for your correction!

Sinh Nhật Mar 31, 2014 10:35

antran
 • 0
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 12:34

Clive
 • 0
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 12:00

 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 10:41

 • Vietnamese
 • Italian
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

Cuối Tuần Apr 4, 2014 08:12

yudai
 • 239
 • Japanese
 • English, Spanish
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

質問があります Apr 3, 2014 18:04

きなこ
 • 154
 • Japanese
 • Korean
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

ただいま? Apr 3, 2014 13:20

 • Vietnamese
 • English
made 2 corrections for Brian
got 3 corrections from Brian

Sinh Nhật Apr 3, 2014 10:54

tchico
 • 32
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

ただいま? Apr 3, 2014 09:32


 • 16
made 1 corrections for Brian
got 0 corrections from Brian

質問があります Apr 3, 2014 07:48

moonbk
 • 20
 • Vietnamese
 • English, Vietnamese
made 2 corrections for Brian
got 1 corrections from Brian

Bác Sĩ Mar 28, 2014 11:06

Thank you for your correction!