Journal
 
 
Photo Album

Jer's entry (2)

Post an entry now!
Jer

学汉语一年 (1) With native lang

晚上好! 我叫部佳睿!那个是我老师给我了的名字。我真的名字是《JEREMY》。秋天的学期开始以前,我想《我在我的大学是应该学汉语还是应该学西班牙语?》。 我想了学又汉语又西班牙语,但是我已经有太多门课。我先拔西班牙语,可是因为同时候有别的课,发现我不能去那门课。然后,...
  •  
  • 552
  • 0
  • 4
  • Mandarin 
Jun 5, 2013 13:27
Jer

第一作业

我想练习我的汉语. Just to let you know, I'm still a beginner Chinese student. 1. Did you hear clearly what he said? 你听清楚了他说的话吗? 2. ...
  •  
  • 587
  • 7
  • 2
  • Mandarin 
Jun 4, 2013 13:12