Corrections made for Jamus (384)

 • Mandarin
 • English, Korean
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

汉语讲座 Jun 25, 2015 13:26

Trang
 • 12
 • Vietnamese
 • English
made 5 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tiếng Việt thật sinh động Jun 15, 2015 16:25

Thank you for your correction!

Hai con mèo May 18, 2015 01:06

Mục tiêu của năm nay Mar 25, 2015 13:30

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 11:30

 • Vietnamese
 • Japanese
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
 • Mandarin
 • English
made 6 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

基础英语 May 30, 2015 13:54

做哈欠 May 20, 2015 16:47

汉语上课很无聊 May 13, 2015 14:53

 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
 • Mandarin
 • Japanese, English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
arituxu
 • 22
 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 2 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Sandwitch Jun 8, 2015 13:16

 • Mandarin
 • Japanese, English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
 • Vietnamese
 • English
made 3 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Sandwitch Jun 9, 2015 18:26

 • Mandarin
 • English, French
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
いつき
 • 172
 • Mandarin
 • Japanese, German
made 2 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

男昼之乱 Apr 14, 2015 09:23

 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
 • Vietnamese
 • English, Korean
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
 • Mandarin
 • Japanese
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

我自已涂不了 Jun 9, 2015 17:45

 • Mandarin
 • Japanese
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

我自已涂不了 Jun 9, 2015 17:42