Corrections made for Jamus (263)

 • Vietnamese
 • English
made 3 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 27, 2015 06:10

Mục tiêu của năm nay Mar 27, 2015 06:04

 • Vietnamese
 • Japanese, Spanish
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Mục tiêu của năm nay Mar 27, 2015 03:20

 • Vietnamese
 • Japanese
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Mục tiêu của năm nay Mar 25, 2015 14:00

Trang
 • 9
 • Vietnamese
 • English
made 3 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Mục tiêu của năm nay Mar 25, 2015 13:30

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 11:30

Ruby
 • 1
 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Mục tiêu của năm nay Mar 25, 2015 13:13

 • Vietnamese
 • English, Traditional Chinese
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Mục tiêu của năm nay Mar 25, 2015 13:08

Bi Ngo
 • 78
 • Vietnamese
 • English
made 3 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Mục tiêu của năm nay Mar 25, 2015 12:21

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 10:51

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 17, 2015 12:21

 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 21, 2015 03:20

 • Vietnamese
 • English, Korean
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 23:15

 • Vietnamese
 • English, Japanese
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 13:33

manaka
 • 12
 • Vietnamese
 • English, French
made 2 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 11:59

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 16, 2015 22:41

Mr. T
 • 5
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 11:38

 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 11:27

 • Vietnamese
 • English, French
made 3 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi muốn đến Việt Nam. Mar 20, 2015 09:53

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 17, 2015 00:04

 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 3 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 18, 2015 19:39

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 18, 2015 19:28

 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 16, 2015 17:42

rongpepsi
 • 128
 • Vietnamese
 • Japanese, German
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 16, 2015 17:11

 • Vietnamese
 • Italian, English
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus

Tôi thích Lý Mỹ Kỳ Mar 16, 2015 17:09

 • Vietnamese
 • English, French
made 1 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus
 • Vietnamese
 • English, Mandarin
made 2 corrections for Jamus
got 0 corrections from Jamus