Ang pang-internasyonal na partido at karaoke!

  •  
  • 565
  • 2
  • 2
  • Tagalog 
Jun 16, 2012 02:04
Today, I went to an international party at my university.
Ngayon ay nagpunta ako sa pang-internasyonal na partido sa aking unibersidad.

It started at six and a half this evening.
Nagsimula sa anim at kalahati ngayong gabi.

I talked with a lot of people.
Nagsalita ako ng mga maraming tao.

Some of them, I hadn't recognized so I'm happy and lucky to meet with them.
Ang ilan sa mga ito, hindi ko na nakilala, kaya ako masaya at masuwerte upang matugunan sa kanila.

After the party, we went to karaoke.
Pagkatapos ng party na, nagpunta kami sa Karaoke.

I sang a lot of anime songs... it was such fun! XD
Kumanta ako ng maraming mga kanta ng Anime ... ito ay tulad masaya! XD