Jizen no konsato

  •  
  • 303
  • 7
  • 4
  • Japanese 
Jun 1, 2011 11:30
Tanoshimi!!

Kinyoubi ha, Iisutan Washinton Daigaku ni Nippon no jizen no konsato ga arimasu. Boku no bando ha hikimasu. Konsato no okane ha, Nippon no Redo Kurasso wo agemasu. Boku no bando ha yattsu uta wo hikimasu. Boku no bando ha hutatsu MisuChiru no uta wo hiku. "Ao" to "Uta Utai no Barado" desu. Tanoshimi ne!