Nihongo no benkyo.

  •  
  • 404
  • 1
  • 1
  • Japanese 
May 13, 2013 01:56
Hello guys :)
Here are some questions and answers about myself.
I hope that I did good.


1. O-namae wa.
2. O-shigoto wa nan desu ka.
3. Doku ni sunde imasu.
4. O-gango wa hanasu ka.

to 1. Sabanya desu. Sabanya Sabrina desu.
to 2. Gakusei desu.
to 3. Doitsu no berurin ni sunde imasu.
to 4. Doitsu-go to ei-go to suwahiri-go o hanasu.

I do have some questions though,too.
Question 1)
#4: Gango means Language. And O-gango (because of the o-) is the polite way to ask someone you don't know well. Like O-namae, o-shigoto or biru o o-hitotsu desu ne.

Is that correct?

Question 2)
to#1: How do I write my name Sabanya Sabrina in japanese?


Question 3)
Now I learned to write in Hiragana and Katakana. All of my questions that I wrote to you could I also write in Hiragana and Katakana but there are also parts that should be written in Kanji. F.e. like 'hanasu'. Is there any system to learn Kanji? How do I practice to write in Kanji as well?


どうもありがとうございました.