Japanese attempt #8 (OJT today)

  •  
  • 870
  • 3
  • 3
  • Japanese 
May 8, 2011 20:43
OJT wa tanoshii katta (The OJT was fun)

Demo. Muzakashii desu. (But it was hard)

watashi my Jikan ga matte katta (I was waiting for my time)

15:00 desu (Its 3:00pm)

Watashi no Jikan ga rohmashita de hiragana wa benkyou imasu (I was wasting my time by studying hiragana)

Demo. Watashi wa Atsui Karada Nihonjin Onanoko Kokyaku iru. (But I have a hot body Japanese girl customer). XD

>I want to say a little Japanese words but i have no confidence.< Haha!

DOMO!!