Japanese Attempt # 7 (Bartender)

  •  
  • 608
  • 4
  • 2
  • Japanese 
May 4, 2011 21:37
Nochi Watashi wa benkyou katta, (After I study).

Bartending ga benkyoumashoo. (I will study bartending)

Pastry ka biru ka, dochi wa suki desu ka? (Which do you like? Pastry or Beer?)

Ryōhō wa suki da yo. (I like them both)

Demo. oku no kikai wa okane ga bartending suru jushinmashoo. (But bartending have many opportunities on money)

Kyaria wa muzakashii ga sentaku suru (Its hard to choose a career).

Tasukete (Help me).

Domo arigatou gozaimashita. :)
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app