Japanese attempt #6 (OJT)

  •  
  • 827
  • 7
  • 1
  • Japanese 
May 1, 2011 18:55
OJT no 1-Nichi-me wa muzakashii da.

Demo. Torēningu wa Hitsuyō ga arimasu.

Chou muzakashii wa Kokyaku ga Yakudatste imasu.

Gambatte! >_<
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app