How can I make my introduction more casual?

  •  
  • 275
  • 5
  • 2
  • Japanese 
Apr 10, 2011 22:48
Watashi no namae wa Akii desu. Dozo yoroshikou onegaishimasu.