Journal
 
 
Photo Album

Kevin's entry (1)

Post an entry now!
Kevin

请教我华语!谈一些开心的事情 With native lang

最近,我register QQ户口,我听说有很多中国用qq所以我就做了一个。 我的qq号码是2261210540@qq.com 请加入我,谢谢
  •  
  • 356
  • 0
  • 3
  • Mandarin 
Sep 8, 2012 22:10 qq