Blueberry Stout - 蓝莓啤酒

  •  
  • 1235
  • 4
  • 3
  • Mandarin 
Dec 22, 2012 15:53
今晚我吃几盘甜菜, 一把零食, 和喝一瓶啤酒。 我喝蓝莓啤酒。 这个啤酒叫 <<stout>>, 我找中文的翻译, 但是没有准确的翻译。 是暗啤酒。

今晚 - jīnwǎn - tonight
甜菜 - tiáncài - beets
盘 - pán - classifier for food
几 - jǐ - many
把 - bǎ - handful
零食 - língshí - snacks
喝 - hē - drink
瓶 - píng - bottle (classifier)
啤酒 - píjiǔ - beer
蓝莓 - lánméi - blueberry
翻译 - fānyì - translation
准确 - zhǔnquè - exact, precise
暗 - àn - dark