Tabun... tal vez - Parte 2.

  •  
  • 291
  • 1
  • 2
  • Japanese 
Nov 8, 2010 19:03
Parte 1 aqui: http://lang-8.com/190776/journals/677991/Tabun-tal-vez

6.- Tal vez fui yo quien no te dio una noche entera.
私は貴方に充分な夜を与(あた)えられなかった.
Watashi wa anata ni jubunna yoru wo ataerarenakatta.

7.- Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas.
たぶん貴方 が待 っていたものをあげられなかった.
Tabun anata ga matteita mono wo agerarenakatta

8.- Y (yo) no estaba cuando (tu) me necesitabas
貴方が私を 必要としたとき 私はいなかった.
Anata ga watashi wo hitsuyou toshita toki watashi wa inakatta.

Gracias a mi coach (コーチ様).