¡Hola!

  •  
  • 1968
  • 0
  • 4
  • Spanish 
Mar 7, 2017 03:24
¡Hola!
Yo me llamo hinapapa.
Yo aprendo español poco a poco cada día.
Por que quiero muchísimo amigos.

¡saludos cordiales!


こんにちは!
わたし は ひなぱぱ と いいます。
まいにち すこしずつ すぺいんご を べんきょう して います。
なぜなら ともだち が たくさん ほしい から。
よろしく!

con-nichi-wa!
watasi wa gina-papa to i-imasu.
mainichi sucosi-zutsu supeingo o benkyou site-imasu.
nadzenala tomodachi gua takusan josi-i kala.
yolosiku!

こんにちは!
私 は ひなぱぱ と 言います。
毎日 少しずつ スペイン語 を 勉強 しています。
何故なら 友達 が 沢山 欲しい から。
よろしく!