Svetlana's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

83
Entries Written

36
Corrections made

189
Corrections received

27
Friends


Read more

Latest entries

Svetlana

友谊.

友谊. 友谊般的爱情,这个概念是非常复杂和多方面的。朋友无论可以有相同的性格还是相反的。最重要在友谊上是随便的态度。朋友之间要互相理解。真正的友谊是对你的朋友相信和忠诚。朋友总是有联系。他们可以难得一见,但是他们知道互相怎么生活和他们总是有话题性。 我有一位闺密。她经常...
  •  
  • 466
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Mar 13, 2017 23:25
Read more