Tôi

  •  
  • 485
  • 5
  • 22
  • Vietnamese 
Aug 1, 2016 07:58
Tên tôi là Andrée. Tiếng Việt là khó, nhưng tôi thích nó. Tôi là người Mỹ và tôi đi học cao. Tôi yêu động vật, do đó tôi ăn chay.

Tôi hy vọng tôi có thể giúp bạn với tiếng Anh.
My name is Andrée. Vietnamese is hard, but I like it. I'm American and attend high school. I love animals so I'm a vegetarian.

I hope I can help you with English