Xin chào!

  •  
  • 375
  • 11
  • 14
  • Vietnamese 
Jul 31, 2016 04:59
Bạn có khỏe không?
Tôi là Andrée.
Tiếng việt khó
Tôi đang cố gắng để học