Samotność.

  •  
  • 232
  • 1
  • 3
  • Polish 
Dec 16, 2016 19:06 #polish
Samotność.

Co to jest samotność? Dlaczego ludziom to się nie podoba? Możesz robić to chcesz, kedy jesteś sam. Nawet, jeżeli jesteś człowiekiem otwartym są rzeczy, które nie możesz robić przy wszystkich. Dla każdego są swoi rzeczy.
Co można robić, gdy jesteś sam, naprzykład, w domu.
Możesz wziąć prysznic (utworzyć prysznic z mieszkania, ale potem czekaj na sąsiadów), możesz poczytać książkę, możesz utworzyć plan "Jak zrujnować frustracji" lub coś ugotować, lub... oraz lub... Istnieją wiele sposobów na spędzenie samotnego dnia. Tylko nie dostań choroba...
Одиночество.

Что такое одиночество? Почему людям это не нравится? Можешь делать, что хочешь, когда сам. Даже, если ты человек открытый, есть вещи, которые не можешь делать при всех. Для каждого свои вещи.
Что можно делать, когда ты один, например, дома.
Можешь принять душ (создать душ с квартиры, но потом жди соседей), можешь почитать книгу, можешь создать план "Как разрушить фрустрацию" или что-то приготовить, или... и или... Существуют много способов провести одинокий день. Только не подхвати болезнь...
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app