Tôi có câu hỏi.

  •  
  • 994
  • 5
  • 2
  • Vietnamese 
May 30, 2012 23:55
Hôm nay tôi đang học Tiếng việt "của".
今日は、ベトナム語の”cua"について勉強しています。
Today I am studying Vietnamese "cua".

Tôi không hiểu sự khác nhau.
私は、[Cái bút của tôi] と [nhà em]の違いを理解していません。
I don't understand difference between [Cái bút của tôi] and [nhà em]. 

☆ with cua
Cái bút của tôi 私のペン

☆ without cua
nhà em 私の家
mẹ tôi 私の母

Hãy dạy tiếng Việt(của) cho tôi.