Journal
 
 
Photo Album

ShunShun's entry (2)

Post an entry now!
ShunShun

リスニング

请听第十课的听解吧。 <メニュー>→<リスニング(听解)>→<第十课> http://chinalab.sfc.keio.ac.jp/jiaocai/ 山下给张月花的???? 张月花,你好! 到北京已经一月个月了...
  •  
  • 505
  • 1
  • 2
  • Mandarin 
Oct 27, 2010 01:26
ShunShun

听解

请听第9课 メニュー→リスニング(听解)→第9课 http://chinalab.sfc.keio.ac.jp/jiaocai/ (键月花)的一天 (键月花?)是(????)的学生。 她家在北京。 现在一个人来SFC上大学。 (键月花?...
  •  
  • 654
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Oct 18, 2010 01:05