Corrections made for migga (11)

Kim
 • 198
 • German
 • Mandarin, Japanese
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga
 • German
 • English, Japanese
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Endlich bin wieder da! Jun 28, 2010 09:08

Thank you for your correction!
Eira
 • 16
 • German
 • Spanish, English
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Ich bitte ihnen um Hilfe! Mar 29, 2010 19:09

Thank you for your correction!
gnunix
 • 3
 • German
 • Mandarin, Korean
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Ich bitte ihnen um Hilfe! Mar 29, 2010 19:05

Thank you for your correction!
Alex
 • 12
 • Polish
 • Norwegian, Norwegian
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Ich bin Pechvogel... Mar 20, 2010 22:45

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • German, French
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Ich bin Pechvogel... Mar 20, 2010 20:22

Thank you for your correction!
Stephan
 • 101
 • German
 • Mandarin
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Alles Gute! Mar 17, 2010 06:28


 • 43
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga

Alles Gute! Mar 7, 2010 22:02

DHL
 • 20
 • Mandarin
 • German, Spanish
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga
 • German
 • English, Japanese
made 1 corrections for migga
got 0 corrections from migga
 • German
 • Mandarin
made 1 corrections for migga
got 1 corrections from migga

I'm coming! Mar 5, 2010 09:00