I'm Ha, I'm from Hanoi, Vietnam.

  •  
  • 258
  • 0
  • 0
  • English 
May 1, 2015 21:42
I'm Ha, I'm from Hanoi, Vietnam. I'm a student. I started using Lang-8 to learn English and Japanese. I think Lang-8 is fit for me. Thanks!
Tôi là Hà, Tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi đang là sinh viên. Tôi bắt đầu dùng Lang-8 để học tiếng Anh và tiếng Nhật. Tôi nghĩ nó phù hợp với tôi. Cảm ơn!