(پدربزرگم (قسمت صد و هفتاد و ششم

  •  
  • 200
  • 4
  • 2
  • Persian 
Jul 17, 2016 23:39
وقتی که می دانستم که سربازان آلمانی لباس نظامی قهوه ای مایل به زرد داشتند، واقعا متعجب شدم چون وقتی که فیلم های جنگ جهانی دوم در تلویزیون را تماشا می کردم غالبا آنها را با لباس نازی سیاه می دیدم. ولی بعد فهمیدم که آن به دلیل آب و هوای گرم در شمال آفریقا است. به عبارت دیگر، سربازان آلمانی نمی توانستند لباس نظامی سیاه را بپوشیدند چون آن لباس آنها را به خصوص در تابستان زیاد گرم می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لباس نازی، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht_uniforms

ادامه دارد.
My grandfather (part 176)

I really was surprised when I knew that German soldiers had had yellowish brown military uniforms because I had often seen them wearing their black Nazi uniforms when I had watched some footage of the second world war on TV. However, I realized later that it had been because of the hot climate in North Africa. In other words, German soldiers couldn't wear black uniforms because they overheated them especially in summer...

To learn more about the Nazi uniform, please have a look at the link below:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht_uniforms

To be continued...