(پدربزرگم (قسمت صد و هشتاد و سوم

  •  
  • 66
  • 1
  • 1
  • Persian 
Jul 26, 2016 01:01
وقتی افسران خانه را ترک کردند، به سمت یکی از کامیون ها که آمده بود، رفتند. بمحض اینکه از وسیله نقلیه نزدیک شدند، سروان به بعضی سربازان دستور داد که تمام سلاح ها و مهمات که پردازنده بود را خالی کنند. بدون هر گونه تاخیر، فرمانش را انجام دادند.

ادامه دارد.
My grandfather (part 183)

When the officers left the house, they went to one of the trucks that had come. As soon as they got close to the vehicle, the captain ordered some soldiers to unload all the weapons and ammunition that were on-board. Without any delay, they performed his order...

To be continued...