(پدربزرگم (قسمت دویست و شصت و نهم

  •  
  • 548
  • 0
  • 0
  • Persian 
Oct 18, 2016 15:42
در واقع، دلیل اینکه چرا مهمات نیروهای متفقین در حین آن نبرد به تمام رسید این است که با اينكه باخبر بودند که توسط نیروهای آلمانی به صورت کامل محاصره شده هستند، با شدت سعی کردند که باعث عقب نشستن دشمنانشان شوند. خب، ممکن است بپرسید چطور این موضوع ممکن است؟ ولی، می دانید چیست؟ این موضوع واقعا مرا در باره یک ضرب المثل عربی به یاد آورد که می گوید : « تنها مرگ خود می تواند به آمید ما خاتمه بدهد».

ادامه دارد.
My grandfather (part 269)

Actually, the reason why the Allies troops ran out of ammunition during that battle was that they tried hard to make the German troops retreat although they were aware that they were completely surrounded by their ennemies. Well, you may ask how that could be possible. But, you know what? That really reminds me of an Arabian proverb that says "Only death itself can end our hope..."

To be continued...
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app