(پدربزرگم (قسمت صد و هفتاد و پنجم

  •  
  • 126
  • 0
  • 2
  • Persian 
Jul 17, 2016 02:35
وقتی که درباره چگونه سربازان آلمانی به نظر رسیده بودند از پدربزرگم پرسیدم، به من گفت که خیلی بلند قد و زبر و خشن بوده اند تا حدی که بلندقامتی هر یک از آنها بیش از صد و نود سانتی متر شده بود. او همچنین به من گفت که نظامی قهوه ای مایل به زرد را پوشیده بودند و مسلسل ها تا درجهای کوچک در مقایسه با سلاح گرم دیگر که توسط سربازان متفقین استفاده شده بود، داشته بودند. پس از که او آن را به من گفت، کنجکاو به دانستن چه مدل مسلسل که سربازان آلمانی در آن زمان از آن استفاده کرده بودند، شدم. من یک جستجو در اینترنت را انجام دادم و فهمیدم که آن مدل ،«ام‌پی ۴۰»، بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد «ام‌پی ۴۰»، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/ام‌پی_۴۰

ادامه دارد.
My grandfather (part 175)

When I asked my grandfather about how the German soldiers had looked, he told me that they were so tall and burly that each one of them's height had been more than 190 cm. He also told me that they had worn yellowish brown military uniforms and had had kind of small machine guns compared to other firearms that had been used by the Allies soldiers. Since he told me that, I was curious to know what model of machine guns German soldiers had used at that time. I did a search on the internet and figured out that it was "MP 40"...

To learn more about the "MP 40" machine guns, please have a look at the link below:

https://en.wikipedia.org/wiki/MP_40

To be continued...