(پدربزرگم (قسمت صد و هشتادم

  •  
  • 181
  • 7
  • 2
  • Persian 
Jul 22, 2016 00:18
در حالی که دو افسر داشتند با یکدیگر صحبت می کردند، پدربزرگم تعجب می کرد درباره چه موضوع گفتگو می کردند. آلمانی برایش مانند چینی به نظر رسید. وقتی دید که سروان از زمان به زمان به او نگاه می کرد، حدس زد که آنها در حال صحبت کردن درباره او بودند. ولی هنوز بی اساس می دانست چه کلمات کاملا می گفتند.

ادامه دارد.
My grandfather (part 180)

While the two officers were talking to each other, my grandfather was wondering what they were talking about. For him, German sounded like Chinese. When he saw the captain looking at him every now and then, he guessed that they were talking about him. But, he still ignored what they were saying exactly...

To be continued...