(پدربزرگم (قسمت صد و هفتاد و چهارم

  •  
  • 148
  • 4
  • 1
  • Persian 
Jul 16, 2016 02:19
نیم ساعت بعد، یک تانک و بعضی وسایل نقلیه نظامی آلمانی به خانه آمد. این اولین بار بود که پدربزرگم یک تانک آلمانی را دید و از اندازه ی بزرگش خیلی متعجب شد. وقتی که از او پرسیدم که به من بگفت چقدر بزرگ شده بود، گفت که به بزرگی اتاق گسترده جایی که آن روز نشسته بودیم، بود. جای تعجب نیست چون وزن تانک آلمانی «تایگر۲» تقریبا هفتاد تن بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد «تایگر۲»، لطفا یک نگاهی به لینک زیر:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_II

ادامه دارد.
My grandfather (part 174)

Half an hour later, a tank and some German military vehicles came to the house. It was the first time ever that my grandfather saw a German tank and he was really amazed by its big size. When I asked him to tell me how big it had been, he said that it had been as big as the wide room where we were sitting that day. It's no wonder because the weight of the German tank "Tiger II" was about seventy tons...

To learn more about Tiger II, please have a look at the link below:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_II

To be continued...