(پدربزرگم (قسمت دویست و شصت و هشتم

  •  
  • 445
  • 2
  • 2
  • Persian 
Oct 17, 2016 16:49
در واقع، آن سرباز آلمانی تنها سرباز نبود که وقت بررسی کردن یک مسلسل دستی هیچ مهمات را پیدا کرد. این تقریبا همین مورد با همکارانش آنجا بود. فقط تعداد کمی از آنها به سختی می توانستند دو یا سه گلوله در بعضی از خشاب ها پیدا کنند. و این موضوع واقعا نشان می دهد که دلیل تسلیم نیروهای متفقین در حین نبرد این است که از مهمات به اتمام رسیدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خشاب ها، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/خشاب

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گلوله ها، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/گلوله

ادامه دارد.
My grandfather (part 268)

Actually, that German soldier wasn't the only one who found no ammunition when checking a submachine gun magazine out. It was almost the case with his coworkers there. Only few of them could barely find two or three bullets in some magazines. And that really shows that the reason behind the surrender of Allies troops during the battle was that they ran out of ammunition...

To learn more about magazines, please have a look at the link below:

https://en.wikipedia.org/wiki/Magazine_(firearms)

To learn more about bullets, please have a look at the link below:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bullet

To be continued...