Right now, children are earnestly taking an exam.

  •  
  • 449
  • 1
  • 3
  • English 
Apr 25, 2016 23:20
Right now, children are earnestly taking an exam.

http://blog.naver.com/bang_story/220692601483

现在, 孩子们都在很认真地参加考试。
xiàn zài , hái zǐ men dōu zài hěn rèn zhēn dì cān jiā kǎo shì 。

지금, 아이들이 진지하게 시험을 보고 있다
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app