زبانهای گوناگون برای عشق ورزی

  •  
  • 53
  • 0
  • 1
  • Persian 
Jun 15, 2018 08:40
زبانهای گوناگونی برای عشق ورزی وجود دارد. بعضی افراد عشق را گذراندن زمان با عزیزانشان میدانند. اما شاید شما عشق را لمس کردن می دانید. اگرهمسران شما را بغل کند، این امر را نوعی عشق حساب میکنید. بدیهی است که زوجهایی که زبان عشق ورزی همسرشان را یاد میگیرند،ازدواجهای بسیار موفقی دارند. آیا شما زبان عشق ورزی عزیزانت را میدانید؟
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app