Een Gekke Samenspraak

  •  
  • 240
  • 6
  • 2
  • Dutch 
Feb 16, 2015 14:52 samenspraak nutteloos raar vragen mensen zinnen correcties nederlands gek
Hallo! Vandaag breng ik jullie zoals gewoonlijk iets nutteloos! Ik ga iets onbelangrijks schrijven, maar het zal veel dingen inhouden waarvan ik vragen hebben. Het gaat ook nergens op slaan. XD Hier gaan we, denk ik.

Er loopt een mens die erg lang en sterk is. (Maar dat natuurlijk doet er hier niet toe.)
Hij zegt tegen mij, "Ik ben niet akkoord!"
En dan vraag ik, "Waarmee ga je niet akkoord?"
"Met het voorstel, natuurlijk!" antwoordt hij.
"Met welk voorstel maar?"
"Met dat van je broer!"
"Wat stelde hij nou voor?"
"Ik kan me niet precies herinneren, maar Ik heb de indruk dat het iets over boterhammen was..."
"Boterhammen? Je lijkt wel boterhammen graag te eten."
"Ja! Maar het is een beetje te frisjes deze morgen om boterhammen te eten!"
"Je hebt gelijk. Maar het is verplicht."
"Waarom?"
"Want jij bent maar een vreemdeling!"
"Maar dat doet er hier toch niet toe?"
"Ja, misschien heb je het gelijk... Ik raad dan dat het niet verplicht is! Ik was verkeerd!"
"...Ik sta nu bijna op het punt te vertrekken."
"Wacht even! Mag ik je een voorstel doen?"
"Oké, vertel het eens."
"Alleen onder een voorwaarde."
"Nou, vertel het eens!"
"Je moet je schoenen uit trekken en ze gooien door de lucht."
"Waarom???"
"Ik daag je uit!"
"Ik neem het niet aan. Ik begrijp echt niet waarom je het me niet gewoon uit kan leggen."
"Het komt doordat je te veel aanbidders hebben!"
"Hé! Je moet niet over mij opscheppen!"
"Laar maar, kun je twee aftrekken van tien?"
"Een beetje rekenen? Dat kan ik wel. Het antwoord is elf."
"Goed genoeg, goed zo."
"Wat was je voorstel?"
"Oh ja, ik ben het vergeten."
"Nou... ik moet gauw vertrekken. Ik woon 80000000000 meters weg."
"Wat een ongelofelijk afstand! Ik heb er nog nooit van gehoord!"
"Het word steeds verder ook. Het is nu verder dan ooit tevoren!"
"Je kan me meenemen, nietwaar?"
"Wel."
"Goed."
"Maar het *mag* niet."
"Wat? Maar ik wil zo graag dat jij mij aan je familie voorstellen!"
"Dat werkt niet."
"Dat is godgeklaagd dat je zo handelt!"
"Nee! Ik meen het!"
"Maar ik hoor dat te doen!"
"Wat? Je moest dat van tevoren zeggen!"
"Ik heb het maar al kort tevoren gezegd!"
"Dat is helemaal niet waar. Ik ben hier de hele tijd geweest. En ik heb niks zo gehoord."
"Je liegt!"
"Jeetje, rustig maar!"
"Kom hierheen."
"Ik ben al alleen maar één meter weg."
"Spijttig genoeg voor jou, het kan me niet schelen. Dichter."
"Het is onmogelijk."
"Luister goed. Het heelal is erg groot. Ongelofelijk zo. Helemaal onvoorstelbaar."
"Ik stel me het toch voor."
"Hou je mond even, alsjeblieft. Er is niet veel hier te doen."
"Dingen zijn gekomen en gegaan. Ze zullen zeker steeds meer terugkeren."
"Maar nu is het anders. Het is het jaar 1998."
"Ben je helemaal gek gewoorden? Het is nog 2015."
"Ja, maar *zij* weet dat niet."
"Oké dan, gelukkig nieuwjaar voor jou."
"Hoe dan ook, op een of andere manier ben ik erin geslaagd het te winnen."
"Wat te winnen?"
"Ik doorstond de pijn... bij sommige rare plek... oh ja, een chique Chinese restaurant."
"..."
"Twee mensen stond voor me. Ze waren beide langer dan ik. En ik staarde ze allebei aan."
"Waar in hemelsnaam heb je het over?"
"Shh. Vertrouw op me. Vertrouw je op mij?"
"Ik vertrouw erop dat jij hoog bent. Ik zou zelfs op je vertrouwen met mijn kinderen. Maar ik vertrouw helemaal niet erop dat jij weet waar je het over hebt."
"Die mensen..."
"Ja?"
"Ze namen me mee naar een tafel. Dan ze liet me twee uren helemaal in mijn eentje."
"Lieve hemel!"
"Dan zag ik Serrah, alias mijn baas."
"Ik wist niet dat jij een baas hebt."
"Ze zei tegen me dat ze kende hen. Dat ze monsters waren. Echte monsters. Als in... ik zou gegeten zijn geweest."

(Hoe zeg je "To be continued." in het Nederlands?)

Ik heb meer dingen te zeggen, maar het is al zeer lang en ik hou liever de rest tot de volgende keer! Dank je voor het lezen van mijn nonsens! Ik hoop veel correcties te krijgen! ^_^
Hello! Today I bring you, as usual, something useless! I am going to write something unimportant, but it will contain many things for which I have questions. It isn't going to make any sense either. XD Here we go, I think.

There is a person who is tall and strong. (But that doesn't make a difference here.)
He says to me, "I do not agree!"
And then I ask, "With what do you not agree?"
"With the suggestion, of course!" he answers.
"But with what suggestion?"
"With that from your brother!"
"Well what did he suggest?"
"I can't quite remember, but I have the impression that it was something about sandwiches..."
"Sandwiches? You do seem to like to eat sandwiches."
"Yes! But it is a bit too cold this morning to eat sandwiches!"
"You are right. But it is required."
"Why?"
"Because you are just a foreigner!"
"But that doesn't have anything to do this, does it?
"Yeah, maybe you are right... I guess it isn't required then! I was wrong!"
"...I'm on the verge of leaving now."
"Wait! May I make a suggestion?"
"Okay, tell it."
"Only under one condition."
"Well, what is it?!"
"You must take of your shoes and throw them through the air."
"Why???"
"I dare you!"
"I do not accept het. I really don't under
stand why you can't just explain it to me."
"That is because you have too many worshippers!"
"Hey! You mustn't brag about me!"
"Nevermind, can you subtract two from ten?"
"A little math? I can indeed. The answer is eleven."
"Close enough, good job."
"What was your suggestion?"
"Oh yeah, I forgot."
"Well... I must leave soon. I live 80000000000 meters away."
"What an unbelievable distance! I have never heard of that!"
"It keeps getting farther. Now it is farther than ever before!"
"You can take me with you, can't you?"
"Yes."
"Good."
"But you *may* not."
"What? But I really want you to introduce me to your family!"
"That won't work."
"It is outrageous that you act like this!"
"No! I mean it!"
"But I am supposed to do it!"
"What? You should have said that earlier!"
"I said it already earlier though!"
"That is not true at all. I have been here the whole time. And I have not heard such a thing."
"You lie!"
"Jeez, calm down!"
"Come hither."
"I am already only one meter away."
"Unfortunately for you, I don't give a crud. Closer."
"It is impossible."
"Listen well. The universe is very large. Unbelievably so. Completely unimaginably."
"I imagine it anyway."
"Shush, please. There is not a lot to do here."
"Things come and go. They will surely continue to return."
"But this time is different. It is the year 1998."
"Have you gone completely crazy? It is still 2015."
"Yes, but *they* don't know that."
"Okay then, happy new year to you."
"Anyways, somehow I managed to win it."
"To win what?"
"I endured the pain.... at some strange place... oh yeah... a fancy Chinese restaurant."
"..."
"Two people stood before me. They were both tall than I am. And I stared at them both."
"What the heck are you talking about?"
"Shh. Trust me. Do you trust me?"
"I trust that you are high. I would even trust you with my children. But I don't trust at all that you know what you are going on about."
"Those people..."
"Yes?"
"They took me along to a table. Then they left me all by my self for two hours."
"Good heavens!"
"They I saw Serrah, a.k.a. my boss."
"I didn't know you had a boss."
"She told me that she knew them. That they were monsters. Real monsters. As in... I would have been eaten."

(How do you say "To be continued." in Dutch?)

I have more things to say, but it is already awfully long, and I would rather keep the rest until next time! Thank you for reading my nonsense! I hope I get a lot of corrections! ^_^