Stel dat ik uit mijn raam wil kruipen...

  •  
  • 449
  • 4
  • 4
  • Dutch 
Feb 19, 2015 14:42 stel raam kruipen slaperig fan koude moeder
Ik ben erg slaperig, maar ik moet echt iets schrijven. Ik moet van mij iets elke dag schrijven. Maar ik heb een dag gemist. Eigenlijk heb ik veel dagen gemist in de loop van de laatse maand of zo. Wat dan ook. XD

Er staat een fan in de kamer die tegenover de mijne is. Ook al het buiten frieskoud is, moet het daarnaast het opende raam gaan. Dus heb ik het erg koud. Maar het lucht vanuit buiten is vers, niet gelijkend dat van binnen. Mijn moeder beklaag zich over de koude, maar ik heb haar gezegd waarom de fan gaat.

Hmm... waar moet ik over schrijven... Stel dat ik uit mijn raam wil kruipen... op de zij van m'n huis naar mijn dak toe... Daarna wil ik in de schoorsteen kruipen. En daarna zou ik op de vloer vallen. Mijn moeder, die altijd in de woonkamer is, zou me zien en zich verschrikken. Ik zou haar uit leggen waarom ik door de schoorsteen ben gevallen. En natuurlijk zou ze zich zorgen maken omdat het niet normaal is dat men door een schoorsteen gaat. Dan zou ik verder gaan met naar de keuken toe lopen om iets lekkers te maken om te eten alsof alles normaal is.

Maar dat zal niet *werkelijk* gebeuren. xP
I am very sleepy, but I really have to write something. I'm making myself write something every day. But I missed a day. Actually I've missed many days over the course of the last month or so. Whatever. XD

There is a fan in the room across from mine. Although it's freezing fold outside, It has to run next to the opened window. So I'm really cold. But the outside air is fresh, unlike that from inside. My mother complains about the cold, but I told her why the fan is running.

Hmm... what should I write about... Suppose that I want to crawl out my window... op the side of my house onto the roof... Then I want to crawl into the chimney. And then I would fall onto the floor. My mother, who is always in the living room, would see me and be frightened. I would explain to her why I fell through the chimney. And of course she would worry because it's not normal for one to go through a chimney. Then I would continue to walk to the kitchen to make something tasty to eat as if everything is normal.

But that won't *really* happen. xP