De vogel die sterk was en water en dingen

  •  
  • 400
  • 2
  • 2
  • Dutch 
Feb 22, 2015 11:34 vogel sterk water tuin hek gek dieren verhaal schrijven
Hallo allemaal! Het is tijd om een verhaal te schrijven.

Eens was er een mooie tuin. Binnen de tuin was een grote fontein. Schoon water stroomde eruit. Het water was het lekkerste ter wereld. Voor een dier om erin te lopen, moest het over een hoog hek springen. Maar het hek was zo hoog dat om erover te springen moest je een boom klimmen. Maar er stond geen bomen. Dat komt doordat alle bomen werden uitgebrand die er vroeger stonden. Niemand kon dus de tuin ingaan. Het was ongelukkig.

Maar op een dag vloog een vogel. De vogel was sterk. Zij kwam de tuin aan en zag dat het leeg was. Nieuwsgierig kwam zij neer bij de fontein om ervan te drinken. Het was wel het lekkerste water ter wereld. Toen vroeg zij zich af waarom niemand anders van het water dronken. Dan besefte zij dat het komt doordat het hek te hoog was. Daar werd ze verdrietig van. Maar ze kreeg opeens een idee.

Ze vloog de tuin uit naar de andere dieren toe. Ze vertelde hen van haar idee. Toen zij knikten, draagde de sterke vogel hen allemaal over het hek heen en kwam met de dieren neer. Opeens renden alle dieren naar het lekkere water toe en ze dronken zoveel dat ze allemaal halfdood werden. Dan werd de vogel helemaal gek en ze vloog botsend in een boom (die blijkbaar daar de hele tijd was geweest) en ging bijna dood.

Het lijkt erop dat het water een beetje kwaad was. Dan viel de hemel en dingen bliezen op.

Het einde.
Hello everyone! It is time to write a story.

Once there was a beautiful garden. Inside the garden was a big fountain. Pure water flowed out of it. The water was the tastiest in the world. For an animal to walk into it, it had to jump over a high fence. But the fence was so high that in order to jump over it you had to climb a tree. But there were no trees. That was because all of the trees that used to be there had been burnt down. Thus nobody could enter the garden. It was unfortunate.

But one day a bird was flying. The bird was strong. She arrived at the garden and saw that it was empty. Curiously, she landed at the fountain to drink from it. It was indeed the tastiest water in the world. Then she wondered why nobody else drank from the water. Then she realized that it was because the fence was too high. That made her sad. But she suddenly got an idea.

She flew out of the garden to other the animals. She told them of her idea. When they agreed, the strong bird carried them all across the fence and landed with the animals. At once all of the animals ran torwards the tasty water and they drank so much that they all half died. Then the bird went totally crazy and she flew and collided into a tree (which had apparently been there the whole time) and almost died.

It seems as if the water was a little evil. Then the sky fell and things blew up.

The end.