Sentences

  •  
  • 59
  • 0
  • 1
  • English 
Jan 23, 2019 17:05
1 - I'm fine with Joe staying with us as long as he does his own laundry.

2 - Previously it was all about quantity,whereas now the focus is on quality.

3- As her heath improved, she is able to make it to the family reunion.

4 - This jumper is no good for this weather. What you need is a proper raincoat.

5 - The principal objective of our found is to provide assistance to students who are gifted with words and create opportunites for their development.

6 - People who are full of themselves don't really make good friends.

7 - I am sorry to say that in spite of my best effors, it is no longer possible for me to answer alll of your letters due to the numbers they come in.

8 - It was after police took DNA samples from Levin that he was linked to the murder of the journalist Maria Politkovskaya.

9 - Many politicians seem to be confused about what the real problem is, let alone knowing what to do about it.

10 - Make sure every meal is accompaniamed by a glass of water to boost digestion.
1 - Zgadzam się z Joe którym jest z nami od dawna że on robi swoje własne pranie.
2 - Poprzednio chodziło o ilość a teraz nacisk jest na jakość.
3 - W miarę jak jej zdrowie się poprawiło, jest w stanie sprawić, że dojdzie do zjednoczenia rodziny.
4 - Ten sweter nie jest wystarczająco dobry na tą pogodę. Właściwie potrzebujesz kurtki przeciwdeszczowej.
5 - Głównym celem naszej fundacji jest niesienie pomocy uczniom obdarzonym słowami i tworzenie możliwości rozwoju.
6 - Ludzie którzy są zbyt pewni siebie nie nawiązują znajomości.
7 - Przykro mi mówić, że pomimo moich najlepszych starań, nie jestem już w stanie odpowiedzieć na wszystkie wasze listy ze względu na ilość która przychodzi.
8 - To po tym, jak policja pobrała próbki DNA od Levina, był on związany z zabójstwem dziennikarki Marii Politkowskiej.
9 - Wielu polityków zdaje się być zdezorientowanych co do tego, czym jest prawdziwy problem, nie mówiąc już o tym, co z tym zrobić.
10 - Upewnij się, że każdemu posiłkowi towarzyszy szklanka wody w celu pobudzenia trawienia.