coolcono's entry (208)

Post an entry now!
coolcono Premium

나는 소고기를 먹는다.

나는 소고기를 먹는다. 너는 닭고기를 먹는다.
 •  
 • 448
 • 4
 • 3
 • Korean 
Jul 31, 2016 01:20
coolcono Premium

我喜欢玩游戏。

我喜欢玩游戏。我也喜欢学,因为我想说中文。我想玩中国游戏。
 •  
 • 485
 • 2
 • 9
 • Mandarin 
Jul 31, 2016 01:18
coolcono Premium

Вам нравится ден или ноч?

Вам нравится ден или ноч? Я люблю ден, но когда я был малчек, мне нравится был ноч. Я не понимаю почему, но думаю что это прав для все де...
 •  
 • 507
 • 0
 • 14
 • Russian 
Jul 30, 2016 23:41
coolcono Premium

Tôi muốn mua đồ án.

Tôi muốn mua đồ án. Tôi muốn ăn đồ án tiếng Việt. Tôi phải đi đến Việt Nam bằng máy bay vì chỉ có thể mua đồ án tiếng Việt ở đó. Tôi phải...
 •  
 • 568
 • 5
 • 8
 • Vietnamese 
Jul 30, 2016 23:37
coolcono Premium

Его зовут Сам и он из США.

Его зовут Сам и он из США. Он говорит по-англиский, но хочет учится русская язык потому, что он хочет смотреть русскиы филм. Ему нравится...
 •  
 • 580
 • 1
 • 13
 • Russian 
Jul 30, 2016 23:33
coolcono Premium

Tôi phải đi thận phố vì tôi muốn mua xe ô tô.

Tôi phải đi thận phố vì tôi muốn mua xe ô tô. Tôi có một xe ô tô, nhưng nó rất cụ. Tôi phải mua xe ô tô mới. Tôi không thích xe ô tô của ...
 •  
 • 545
 • 2
 • 14
 • Vietnamese 
Jul 30, 2016 22:57
coolcono Premium

أريد أن أذهب إلى مدينة لاني أريد أن أشتري كتب.

أريد أن أذهب إلى مدينة لاني أريد أن أشتري كتب. أحب أن أقرا كتب لكن ليس عندي كتب جديد. عندي كثير نقود وأستطيع أن أشتري كتب جديد. أريد أن أ...
 •  
 • 464
 • 1
 • 3
 • Arabic 
Jul 30, 2016 07:12
coolcono Premium

我不喜欢看书。

我不喜欢看书。你喜欢看书吗?我喜欢学,但我觉得书很无聊。 我喜欢写和说。
 •  
 • 744
 • 6
 • 8
 • Mandarin 
Jul 30, 2016 07:09
coolcono Premium

Quelle langue est plus facile pour vous pour étudier l'anglais ou l'e...

Quelle langue est plus facile pour vous pour étudier l'anglais ou l'espanol? Je pense qu'il y a plein des mots qui sont les m...
 •  
 • 311
 • 1
 • 2
 • French 
Jul 30, 2016 03:36
coolcono Premium

Обама был очень плохий прасидент.

Обама был очень плохий прасидент. Мне не нравится он потому, что он сказал неправ и тратал много денег. Он сказал, что мы не будем в Ирак...
 •  
 • 1257
 • 7
 • 13
 • Russian 
Jul 30, 2016 03:28
coolcono Premium

Какне русская арт вам нравится смотреть?

Какне русская арт вам нравится смотреть? Я не знаю русская арт, но хочу. Вы можете мне рекомодовать что-нибудь? Я только знаю русскы автор.
 •  
 • 593
 • 3
 • 13
 • Russian 
Jul 30, 2016 03:21
coolcono Premium

Вона повинна працювати бо хоче дивитися фiлм в мiстi.

Вона повинна працювати бо хоче дивитися фiлм в мiстi. У нiй немаю грошi i вона не можу ити там. У нiй нема автомобiль.
 •  
 • 443
 • 3
 • 6
 • Ukrainian 
Jul 30, 2016 03:19
coolcono Premium

나는 방에서 놀는다.

나는 방에서 놀는다. 개는 방에서 밁는다. 나는 너를 본다.
 •  
 • 319
 • 0
 • 3
 • Korean 
Jul 30, 2016 03:15
coolcono Premium

Tôi không thích thần phô tô.

Tôi không thích thần phô tô. Tôi muốn thấy thân phô tô, nhưng không muốn sống ở đó. Tôi muốn sống ở thân phố nhỏ vì yếu thành phố nhỏ. Bạ...
 •  
 • 520
 • 3
 • 17
 • Vietnamese 
Jul 30, 2016 02:56
coolcono Premium

Ich habe gelesen dass Steve Jobs ein Arschloch war.

Ich habe gelesen dass Steve Jobs ein Arschloch war. Er war seinen Mitarbeitern sehr gemein und viele Leuten hat ihn gehasst. Ich weiss ni...
 •  
 • 341
 • 0
 • 1
 • German 
Jul 29, 2016 10:29
coolcono Premium

Ele é um americano.

Ele é um americano. Ele não fala português, mas ele quera la-estudar porque ele quera voar ao Brasil. Ele quera voar ao Brasil porque ele...
 •  
 • 556
 • 1
 • 20
 • Portuguese(Brazil) 
Jul 29, 2016 09:42
coolcono Premium

Что это лушче Кино или ДВД? With native lang

Что это лушче Кино или ДВД? Я люблю смотреть филм в кино потому, что кино лучше атмосфер чем дом. Мне не нравится смотреть филм у меня по...
 •  
 • 617
 • 0
 • 13
 • Russian 
Jul 29, 2016 09:28
coolcono Premium

나는 방을 빵에서 밁는다.

나는 방을 빵에서 밁는다. 나는 책을 학교에서 읽는다.
 •  
 • 371
 • 0
 • 3
 • Korean 
Jul 29, 2016 06:39
coolcono Premium

Anh ấy tên là Martin và là người Mỹ.

Anh ấy tên là Martin và là người Mỹ. Anh ấy muốn đi đến Canada vì có một bạn đồ. Bản của anh ấy tên là Mary. Mary là người Pháp, nhưng số...
 •  
 • 566
 • 1
 • 13
 • Vietnamese 
Jul 29, 2016 06:34
coolcono Premium

Tôi muốn đi đến thần phố vì tôi muốn ăn.

Tôi muốn đi đến thần phố vì tôi muốn ăn. Tôi muốn ăn ở nhà cửa rất đắt tiền, nhưng tôi có chỉ một ít tiền. Tôi cũng có thể đi đến nhà cưa...
 •  
 • 504
 • 1
 • 13
 • Vietnamese 
Jul 29, 2016 06:29