Anh ấy tên là Daniel.

  •  
  • 556
  • 9
  • 13
  • Vietnamese 
Nov 29, 2016 00:40

Anh ấy tên là Daniel. Anh ấy là người Việt, nhưng sống ở Mỹ. Tôi nghĩ anh ấy rất thông minh và anh có thể nói tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi nghĩ anh ấy không thể đọc tiếng Anh và muốn anh ấy học. Daniel rất tốt và thích chuyện đó tôi học tiếng Việt.