Tôi đã nghe radio Việt.

  •  
  • 414
  • 0
  • 3
  • Vietnamese 
Nov 29, 2015 00:44

Tôi đã nghe radio Việt. Tôi có thể hiểu một chút. Tôi đã nghe có thể và tạm biệt. Tôi không hiểu lầm. Bạn có thể nói với tôi không? Tôi muốn nghe tiếng Việt vị tỏi ses nghe tiếng Việt tôi có thể hiểu radio Việt.