Tôi yêu má và ba tôi.

  •  
  • 635
  • 2
  • 4
  • Vietnamese 
Nov 30, 2015 01:40

Tôi yêu má và ba tôi. Mà tên là Dagny. Ba tên là Charles. Họ là người Mỹ. Họ không có thể hiểu tiếng Việt. Mà thể nói một chút tiếng Đức. Ba thế nổi tiếng Anh. Tôi nghĩ họ nên học tiếng Việt.