Tôi muốn ăn đồ ăn Việt, nhưng tôi không thể tìm thấy nhà hàng Việt ...

  •  
  • 645
  • 11
  • 16
  • Vietnamese 
Feb 24, 2017 13:07

Tôi muốn ăn đồ ăn Việt, nhưng tôi không thể tìm thấy nhà hàng Việt ở đây. Tôi rất buồn, nhưng tôi phải hỏi người Việt ở đây và có lẽ họ có thể giúp tôi. Mọi người Việt ở thành phố của tôi rất tốt.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app