Tôi đã học rất nhiều từ.

  •  
  • 489
  • 2
  • 14
  • Vietnamese 
Jun 21, 2018 00:50
Tôi đã học rất nhiều từ. Tôi đã học tu rat quan trong, ôm! Tôi thích ôm với mèo của tôi. Nó tên là Luigi. Tôi cũng đã học tải về. Tôi nền tải về bài học tiếng Việt. Tôi đã học cần nhớ. Tôi muốn cần nhớ các từ.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app