Anh ấy tên là Mark.

  •  
  • 462
  • 2
  • 13
  • Vietnamese 
Feb 28, 2017 23:38

Anh ấy tên là Mark. Anh ấy là người Đức và làm việc ở công ty máy vi tính. Mark thích làm việc của anh và kiểm rất nhiều tiền. Công ty của anh ấy rất nổi tiếng vì nó tăng rất nhiều tiền.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app