Tôi muốn đi ở Kanada.

  •  
  • 401
  • 1
  • 3
  • Vietnamese 
Nov 29, 2015 00:42

Tôi muốn đi ở Kanada. Vì sao? Tôi muốn nói với người Pháp. Tôi không có thể nói tiếng Pháp ở Mỹ. Tôi cần đi ở Kanada. Tôi nghĩ Kanada rất đẹp, nhưng tôi không ses thích sống ở Kanada.