Tôi nói tiếng Đức và tiếng Pháp.

  •  
  • 523
  • 0
  • 4
  • Vietnamese 
Nov 30, 2015 01:37

Tôi nói tiếng Đức và tiếng Pháp. Tôi nghĩ họ rất dễ. Tôi nghĩ ngoui Viết có thể học tiếng Anh và hiểu tiếng Việt, tiếng Đức và Pháp rất dễ. Nhưng tôi biết học tiếng Anh rất khó. Tôi không nổi tiếng Việt giỏi. Tôi có thể viết và đọc một chút nhưng tôi nghĩ nói rất khó. Tôi nghĩ tiếng Đức và Pháp rất khó.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app