Tôi lái xe oto của tôi.

  •  
  • 466
  • 1
  • 9
  • Vietnamese 
Sep 29, 2016 00:44

Tôi lái xe oto của tôi. Tôi đã thấy một người Việt. Anh ấy rất tốt, nhưng tôi chỉ đã thấy. Tôi không đã thể nói chuyện vì tôi đã lái xe oto của tôi.